Нормативтік құжаттар

1

АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ

2

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

3

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ  ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

4

Магистранттардың кәсіби іс тәжірибесін ұйымдастыру ережесі

5

Магистранттардың педагогикалық іс-тәжірибесі туралы Ереже

6

Магистрлік диссертация туралы Ереже

7

 2022-2023 оқу жылындағы университеттің ПОҚ мен БА оқу жүктемесін жоспарлау мен оқу жұмысының түрлері бойынша уақыт мөлшері

8

MINOR ҚОСЫМША БАҒДАРЛАМАЛАР КАТАЛОГЫ

9

 Қызылорда «Болашақ» университетіне жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау ережесі

10

Антиплагиат жүйесін қолдану ережесі

11

БУ білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережесі

12

БУ білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттесттау өткізу ережесі

13

Дуальды оқытуды ұйымдастыру туралы ереже

14

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылым бөлім Ережесі

15

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру, өткізу және практика базасы ретінде ұйымды айқындау ережесі

16

Кітапхана ережесі

17

Қашықтықтан білім беру  технологиялары тәртібі туралы ереже

18

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі

19

САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ ЕРЕЖЕСІ

20

Студенттік бөлім ережесі

21

Формальды және формальды емес оқыту нәтижелерін тану және кредиттерін қайта есепке алу ережесі

22

Ішкі сапаны қамтамасыз ету және стратегиялық талдау бөлімі туралы ереже

23

 Экзамус прокторинг жүйесін қолдану ережесі

24

Академиялық адалдық ережесі

25

Академиялық мәселелер жөніндегі басқармасы 2021-2022 оқу жылындағы академиялық ұтқырлық жұмысы туралы есебі

26

Оқу-әдістемелік материалдарды жоспарлау, әзірлеу, келісу және бекіту бойынша әдістемелік нұсқаулық

27

2021-2025 жылдарға арналған Қызылорда «Болашақ» университетінің кадрлық саясаты

28

Университет қызметкерлерінің ішкі тәртіп ережесі

29

Корпоративтік этика кодексі

30

Қызылорда «Болашақ» университетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясаты

31

 Білім беру бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру 

32

 Магистратура туралы ереже

33

Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

34

«Болашақ» университетінің түлектер қауымдастығы туралы ереже

 35

 Қызылорда «Болашақ» университетінің лауазымдық қызметтеріне конкурстық орналасу ережесі 

36

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту жөніндегі ЕРЕЖЕСІ

37

Диплом жұм орындау мен рәсімдеудің әдістемелік нұсқауы

38

ҚОРЫТЫНДЫ МАЖ(емтихан) ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

39

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру, өткізу және практика базасы ретінде ұйымды айқындау ЕРЕЖЕСІ

40

Университеттің Ғылыми кеңесі туралы ереже

 41

Акамедиялық комитет туралы ереже

 42  Эдвайзер туралы ереже
43 Қызылорда «Болашақ» университетінің қамқоршылық кеңесі туралы ереже
44 Білім алушыларды қаржылай қолдау ережесі 
45 Қорытынды емтихан нәтижелері апелляциясының тәртібі
46 Пәндерге тіркеу және жеке оқу жоспарын қалыптастыру ережесі
47 Тест тапсырмалары қоры туралы ереже
48 Студенттік өзін-өзі басқару туралы ереже 
49 Этика бойынша кеңесінің ережесі 
50  

Академиялық мәселелер жөніндегі басқармасы  2022-2023оқу жылындағы  академиялық ұтқырлық жұмысы туралы  есебі

 
51 Студенттердің «Ізденіс» ғылыми қоғамы
52 Оқу жұмысы және педагогикалық жүктеме 
53 Магистранттардың ғылыми тағылымдамасын ұйымдастыру 
54 «Bolashak startup» бизнес-инкубаторы туралы ереже
55 Жастар және тәрбие жұмысы бөлімі ережесі 
56 Оқытушы-профессор құрамын және ғылыми қызметкерлерді аттестаттау ережесі 
57 Рекрутинг және мансап орталығының ережесі 
58 Студенттік үкімет туралы ереже
59 Білім беру бағдарламалары бөлімінің ережесі
60 Жаппай ашық онлайн курстар туралы ереже